Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН IZZI-GIFTS.COM

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите Oбщи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ИЗЗИ ПРИНТ“ ЕООД, гр. София, ул. "Плиска" 19, наричано по-долу за краткост "ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН", и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин с интернет адрес: https://izzi-gifts.com/.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Седалище и адрес на управление: гр. София 1612, ул. "Плиска" 19
2. Адрес за упражняване на дейността: онлайн услуга
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1612, ул. "Плиска" 19
4. Вписване в публични регистри: ЕИК 203908982
5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG203908982

Комисия за защита на потребителите:
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел. 02/933 0565, факс 02/9884218
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bgIII. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА WWW.IZZI-GIFTS.COM
Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет с адрес www.izzi-gifts.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на www.izzi-gifts.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да сключват договори за покупка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
3. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез онлайн-интерфейса на магазина;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът изработва стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН изпраща заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките от куриерската фирма, извършваща доставката.

Чл. 6. (1) Ползвателят и ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези Oбщи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не носи отговорност в случай, че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите Oбщи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки в електронния магазин.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и Ползвателя представлява настоящите Общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(5) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или приемането на Общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването ѝ от Ползвателя чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН доставя стоките на посочения от Ползвателя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателя данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН по следната процедура:
- Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока, без да се извършва регистрация;
- Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола или друг начин за идентификация;
- Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
- Предоставяне на данни за извършване на доставката;
- Избор на способ и момент за плащане на цената.
- Потвърждение на поръчката.
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.
Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи се определят единствено и само от куриерската фирма и тя не е включена в цената на продуктите.
(4) Начинът на доставка, плащане и изпълнение на договора се определя в настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки, с изключение на сумата за доставка, която се определя от куриерската фирма, която доставя поръчката.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.
Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки.
Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес: https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
(3) Когато ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН възстановява сумата по поръчката, получена от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от куриерската фирма, извършила доставката.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки и да осигури запазването на тяхното качество, цялост, търговски вид, ненарушена опаковка и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН като отправи писмено изявление до ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес: https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki.
(8) Когато ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 15. (1) Срокът за доставка на стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е до 3 (три) работни дни при складова наличност, до 5 (пет) работни дни, ако стоката/продуктът се налага да се изработи по поръчка на клиента (персонализация), и до 10 (десет) работни дни за картини/репродукции, които са поръчани индивидуално и за конкретен Потребител. При персонализирани поръчки срокът започва да тече от момента, в който клиентът утвърди желаната визия на поръчката.
(3) В случай, че Потребителят и ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез сайта на електронния магазин.
(4) Ако ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми, или да се договори за нов срок на изпълнение на поръчката с Потребителя.
Чл. 16. (1) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. (1) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.
Чл. 20. (1) Във всеки момент, ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация.
(2) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН публикува тези общи условия на адрес сайта си, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се прекратяват в следните случаи:
- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
- едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
- в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.